Regulamin strony

§ 1  Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem domenowym: https://wrolety.pl/ (zwanej dalej: „Serwisem”).
 2. Regulamin stanowi wykonanie obowiązku wynikłego z normy zawartej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.), dalej również jako uśude, i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu.
 3. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z uwzględnieniem:
  1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.);
  2. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.);
  3. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.);
  4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO.
 4. Usługodawcą jest Administrator Serwisu (zwany dalej: „Administratorem” lub „Usługodawcą”) tj Marcin Siudek prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Wrolety Marcin Siudek z siedzibą w Białym Błocie nr 11B, 56-410 Białe Błoto.
 5. Użytkownikiem jest osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub pełną zdolność do czynności prawnych, która akceptuje warunki świadczenia usług drogą elektroniczną określone w Regulaminie (zwana dalej: „Użytkownikiem”).

 

§ 2 Usługi
 1. Usługa świadczona za pośrednictwem Serwisu obejmuje swym zakresem udostępnianie informacji o ofercie Usługodawcy oraz możliwość kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz live chat Smartsupp (zwane dalej: „Usługami”).
 2. Usługa świadczona jest z momentem rozpoczęcia korzystania z Serwisu, co jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Zaprzestanie świadczenia Usługi następuje z opuszczeniem Serwisu przez Użytkownika, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.
 3. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz podania swych danych osobowych, Usługa obejmuje również przesyłanie informacji handlowych dotyczących usług świadczonych przez Administratora. W przypadku takim zaprzestanie świadczenia Usługi w tym zakresie, następuje z chwilą cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych przez Użytkownika.
 4. Administrator jest uprawniony do dokonywania zmian funkcjonalności Serwisu, celem poprawy jakości świadczonych usług oraz do zmiany interfejsu Serwisu w całości lub w części. Nazwa Serwisu, logo, zasady działania Serwisu, wszystkie jego elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera oraz kod źródłowy Administratora podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 • 3 Definicje Ilekroć w Polityce Prywatności mowa o:
  • Administratorze – rozumie się przez to Marcina Siudek prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Wrolety Marcin Siudek z siedzibą w Białym Błocie nr 11B, 56-410 Białe Błoto. Przez Administratora należy rozumieć także Administratora Danych Osobowych.
  • Danych Osobowych – rozumie się przez to podstawowe dane o użytkowniku, m.in. imię, nazwisko, e-mail, telefon oraz inne dane niezbędne do bezpośredniego kontaktu, dzięki którym możliwe jest określenie tożsamości w sposób bezpośredni lub pośredni.
  • Oprogramowaniu – rozumie się przez to przeglądarki internetowe z których może korzystać Użytkownik, w celu przeglądania Serwisu. Przykładowymi przeglądarkami internetowymi są: Opera, Chrom, Mozilla Firefox, Internet Explorer czy Safari.
  • Plikach Cookies (tzw. ciasteczka) – rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  • Serwisie – rozumie się przez to stronę internetową znajdującą się pod adresem domenowym wrolety.pl.
  • Urządzeniu – rozumie się przez to elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu (komputer, tablet, smatphone itp.).
  • Użytkowniku – rozumie się przez to osobę, która korzysta z Serwisu.
  • Usługach – rozumie się przez to usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.) bezpłatnie, oferowane Użytkownikom w ramach Serwisu, w tym w szczególności Usługi, o których mowa w §2 ust. 1, a także:
   1. udostępnianie Użytkownikom informacji o Serwisie;
   2. newsletter – usługa dostarczania przez Administratora informacji dotyczących usług oferowanych przez Administratora.

 

§ 4 Wymagania techniczne
 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika Urządzenia połączonego do sieci Internet oraz Oprogramowania, powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Plików Cookies.
 2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest bez ograniczeń terytorialnych.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z niespełnienia wymagań technicznych wskazanych w ust. 1, w tym z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

 

§ 5 Uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu
 1. Użytkownik może przesyłać uwagi związane z nienależytym działaniem Serwisu pocztą elektroniczną na adres mailowy podany w Serwisie. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia, w formie, w jakiej Administrator Serwisu otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.
 2. W szczególnych przypadkach, tj. gdy rozpatrzenie zgłoszenia wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń ze strony Administratora lub napotka obiektywne przeszkody niezależne i niezawinione przez Usługodawcę, termin rozpoznania zgłoszenia może ulec wydłużeniu, jednakże nie dłużej niż o kolejne 14 dni.
 3. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.
 4. Serwis udostępnia Użytkownikowi informacje dotyczące zakresu działalności Usługodawcy oraz umożliwia pozostawienie przez Użytkownika danych kontaktowych.
 5. Pod pojęciem podstawowe dane kontaktowe rozumie się Dane Osobowe takie jak imię oraz nazwisko Użytkownika, dodatkowo zbierane są także takie informacje jak numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej.

 

§6 Dodatkowe informacje o Usługach świadczonych drogą elektroniczną
 1. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że każdy Użytkownik Serwisu może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z Usługi.
 2. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na Usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych.
 3. Administrator zastrzega, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych Usług, a także środki techniczne dostępne w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w Załączniku do niniejszego Regulaminu.
 4. Z aktualną informacją o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (Pliki Cookies), można zapoznać się w Polityce Prywatności.

 

§7 Odpowiedzialność Użytkownika
 1. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie materiały wykonane lub wyświetlane za pomocą Serwisu, m.in. tekst, grafika, dane, artykuły, zdjęcia, obrazy, ilustracje, logo są chronione prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej.
 3. Użytkownik korzystając z utworów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu i do których ma dostęp za pośrednictwem Serwisu zobowiązuje się do powstrzymania się od: kopiowania, powielania, modyfikowania, tłumaczenia, publikowania, rozpowszechniania, licencjonowania, sprzedawania lub wykorzystywania w innym celu utworów, które nie są własnością Użytkownika.

 

§8 Odpowiedzialność Administratora
 1. Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem zapewnienia działania Serwisu bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Administrator ma prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia Usług elektronicznych, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkowników. W szczególności Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. Użytkownikowi Serwisu

nie przysługują żadne roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia Usług elektronicznych przez Administratora.

 1. Administrator ma prawo również zaprzestać świadczenia Usług elektronicznych w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu, Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

 

§9 Reklamacje
 1. Użytkownik Serwisu ma prawo do zgłoszenia reklamacji Usług świadczonych przez Administratora.
 2. Reklamację Usług można zgłosić poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres reklamacje@wrolety.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji należy w zgłoszeniu reklamacyjnym podać krótko przyczyny uzasadniające reklamację oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, w tym imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres zamieszkania lub adres email.
 3. Administrator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni rozpatruje reklamacje Usług i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§11 Ochrona Danych Osobowych
 1. Administrator jest w rozumieniu przepisów RODO administratorem Danych Osobowych podanych przez Użytkownika.
 2. Szczegółowe zasady dotyczące zbierania i Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników Serwisu i innych osób korzystających z Serwisu lub wszelkich form kontaktu opisane są w Polityce Prywatności.

 

§ 12 Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zaprzestania świadczenia Usług w dowolnym czasie i bez wskazywania przyczyn.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym. Aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna w Serwisie.
 3. Administrator może zakończyć działanie Serwisu oraz świadczenie Usługi w każdym czasie.
 4. Dla rozpatrywania ewentualnych sporów pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem właściwe jest prawo polskie, a sądem właściwym miejscowo jest sąd powszechny dla siedziby Administratora.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Administrator, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Administratora środków zabezpieczających infrastrukturę Administratora przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

 • złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
 • programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
 • spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 • wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
 • włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.

Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany.

Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:

 • włączona zapora sieciowa (ang. firewall);
 • aktualizacja wszelkiego oprogramowania;
 • nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
 • czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji;
 • wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia;
 • regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware;
 • szyfrowanie transmisji danych;
 • instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom); 9) używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.
Jesteśmy mobilni! Umów niezobowiązujący pomiar lub prezentację 720 814 814
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek